توجه: جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا می بایست در سایت ثبت نام کرده و حساب کاربری شما تایید شده باشد

(لینک ثبت نام در سایت)

(در حالت موبایل جدول را به سمت چپ scroll نمایید)

ردیفنام دورهشماره استانداردتاریخ شروعتاریخ پایانساعت تشکیل کلاسهاتاریخ آزمونتاریخ تشکیل کارگاه عملینام مربیظرفیت دورهپیش نیاز دورههزینه ثبت نام دوره (ریال)لینک ثبت نام
1 - - - - - - - - - - - reg
2 - - - - - - - - - - - reg
3 - - - - - - - - - - - reg
4 - - - - - - - - - - - reg
5 - - - - - - - - - - - reg
6 - - - - - - - - - - - reg
7 - - - - - - - - - - - reg
8 - - - - - - - - - - - reg
9 - - - - - - - - - - - reg
10 - - - - - - - - - - - reg
11 - - - - - - - - - - - reg
12 - - - - - - - - - - - reg
13 - - - - - - - - - - - reg
14 - - - - - - - - - - - reg
15 - - - - - - - - - - - reg
16 - - - - - - - - - - - reg
17 - - - - - - - - - - - reg
18 - - - - - - - - - - - reg
19 - - - - - - - - - - - reg
20 - - - - - - - - - - - reg

 

 

 

ردیفنام دورهشماره استانداردتاریخ شروعتاریخ پایانساعت تشکیل کلاسهاتاریخ آزمونتاریخ تشکیل کارگاه عملینام مربیظرفیت دورهپیش نیاز دورههزینه ثبت نام دوره (ریال)لینک ثبت نام
1 - - - - - - - - - - - reg
2 - - - - - - - - - - - reg
3 - - - - - - - - - - - reg
4 - - - - - - - - - - - reg
5 - - - - - - - - - - - reg
6 - - - - - - - - - - - reg
7 - - - - - - - - - - - reg
8 - - - - - - - - - - - reg
9 - - - - - - - - - - - reg
10 - - - - - - - - - - - reg
11 - - - - - - - - - - - reg
12 - - - - - - - - - - - reg
13 - - - - - - - - - - - reg
14 - - - - - - - - - - - reg
15 - - - - - - - - - - - reg
16 - - - - - - - - - - - reg
17 - - - - - - - - - - - reg
18 - - - - - - - - - - - reg
19 - - - - - - - - - - - reg
20 - - - - - - - - - - - reg

 

 

Go to top